ประกาศการต่ออายุขึ้นทะเบียนขอใช้บริการC/O-Online

ประกาศ
เรื่อง การต่ออายุขึ้นทะเบียนขอใช้บริการ C/O-Online หอการค้าไทย

                        ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก(C/O) หอการค้าไทย ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ C/O-Online ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอใช้บริการ C/O-Online ไว้แล้ว ที่จะหมดอายุการขึ้นทะเบียนขอใช้บริการ C/O-Online ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นี้ ให้มาต่ออายุการขึ้นทะเบียนล่วงหน้าได้  ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม 2553  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้บริการ C/O-Online และกำหนดการต่ออายุขึ้นทะเบียนล่วงหน้าได้ -> คลิ๊กที่นี่

2. ผู้ใช้บริการที่มีรายชื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนล่วงหน้า (ตามข้อ 1.)  Download แบบฟอร์มได้ดังนี้
                - กรณีเป็นผู้ส่งออก Download แบบฟอร์มต่ออายุขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ส่งออก -> คลิ๊กที่นี่
                - กรณีเป็นชิปปิ้ง Download แบบฟอร์มต่ออายุขึ้นทะเบียนบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง -> คลิ๊กที่นี่
       
*** กรณีเป็นทั้งบริษัทผู้ส่งออกและชิปปิ้ง ต้องทำการDownload แบบฟอร์มต่ออายุทั้ง 2 สถานะ ***

3. ผู้ใช้บริการ C/O-Online กรอกข้อมูลการต่ออายุขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกหรือชิปปิ้ง (จะพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงก็ได้) และแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนหน้า 1
                          กรณีที่เป็นบริษัทผู้ส่งออก   
                      ผู้ใช้บริการเตรียมเอกสารแสดงการต่ออายุขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก มีดังนี้
              1 ฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ส่งออก
              2 ฟอร์มนำเข้าข้อมูลรายละเอียดของบริษัท
              3 หนังสือมอบอำนาจ (มอบอำนาจภายในบริษัทผู้ส่งออก)
              4 ฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจลงนามและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
              5 หนังสือสัญญายินยอมรับผิด จำนวน 2 ชุด
                    - กรณีมีโรงงาน ใช้ชุดสำหรับบริษัทประเภท ผลิตและจำหน่ายสินค้า
                    - กรณีไม่มีโรงงาน ใช้ชุดสำหรับประเภทจัดจำหน่ายสินค้าและรับจ้างขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
              6 เอกสารประกอบ เช่น แผนที่ หนังสือรับรองบริษัท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20หรือ ภพ.09) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สำเนาเอกสารอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ถ้ามี ฯลฯ เป็นต้น
                          กรณีที่เป็นบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง
                        ผู้ใช้บริการเตรียมเอกสารแสดงการต่ออายุขึ้นทะเบียนบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง มีดังนี้
              1 ฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง
              2 หนังสือมอบอำนาจช่วง (มอบอำนาจภายในระหว่างบริษัทผู้ส่งออกและบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง)
              3 หนังสือมอบอำนาจช่วง (มอบอำนาจภายในบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง)
              4 ฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจลงนามและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
              5 หนังสือสัญญายินยอมรับผิด จำนวน 2 ชุด
                    - กรณีมีโรงงาน ใช้ชุดสำหรับบริษัทประเภท ผลิตและจำหน่ายสินค้า
                    - กรณีไม่มีโรงงาน ใช้ชุดสำหรับประเภทจัดจำหน่ายสินค้าและรับจ้างขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
              6 เอกสารประกอบ เช่น แผนที่ หนังสือรับรองบริษัท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20หรือ ภพ.09) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นต้น

4. ผู้ใช้บริการ C/O-Online เตรียมเอกสารแสดงการต่ออายุขึ้นทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบ มายื่นที่ หอการค้าไทย ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก ศูนย์ราชบพิธ (ช่องเคาร์เตอร์หมายเลข 4) เท่านั้น

                  ทั้งนี้ การต่ออายุขึ้นทะเบียน ผู้ใช้บริการ C/O-Online สามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้เหมือนเดิม โดยจะหมดอายุขึ้นทะเบียน C/O-Online ครั้งต่อไปภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555.