ขึ้นทะเบียน C/O-ONLINE ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://coonline.wordpress.com

 
*การเปลี่ยนรหัสผ่าน*
1.  ทำจดหมายชี้แจง (ประทับตรา+เซ็นชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง)
2.  แนบสำเนาบัตรประชาชนของคนที่มารับรหัส (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.  แนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่ลงนามในข้อ 1 (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.  แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด ไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตรา+เซ็นชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง)